preskoči na sadržaj
 

OSNOVNA ŠKOLA DALJ

ZAGREBAČKA BB

31226 DALJ

Klasa:602-01/12-01

Urbroj: 2158-29-01-12-12

U Dalju, 23. siječanj 2012.

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 172/03 i 77/11.) ravnatelj Osnovne škole Dalj donosi

 

 

O D L U K U

O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA OSNOVNE ŠKOLE DALJ, DALJ

Članak 1.

           Ovom se Odlukom ustrojava katalog informacija koje posjeduje ili raspolaže ili nadzire Osnovna škola Dalj, Dalj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu.

Članak 2.

          Katalog informacija sadrži pregled informacija i dokumenata iz djelokruga rada Osnovne škole Dalj, Dalj.

 

Članak 3.

          Katalog informacija vodi se u elekroničkom obliku i javno je dostupan na internetskoj stranici Osnovne škole Dalj, Dalj (http://os-dalj.skole.hr/).

 

Članak 4.

         Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

          Pisani zahtjev u svezi ostvarivanja prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu škole: Osnovna škola Dalj, Zagrebačka bb, 31226 Dalj, putem telefaxa: 031/590-133 te putem elektroničke pošte na adresu: osdalj@skole.htnet.hr.

 

Članak 5.

        Ovlaštenik prava na pristup informaciji kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslikom dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu materijalnog troška za izradu preslike u visini propisanoj Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljenim u Narodnim novinama br. 38/11. od 1. travnja 2011.godine.

 

Članak 6.

         Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se na žiro-račun Osnovne škole Dalj 2500009-110201554, svrha doznake: preslik dokumenta.

       

Članak 7.

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                                                                                                                                                        Zvonko Konjarik

 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/03. i 144/10.) Agencija za zaštitu osobnih podataka donosiKRITERIJE
ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ
ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

(»Narodne novine«, br. 172/03. i 144/10.)
 

Članak 1.
Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna
7. elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kuna
8. preslik na jednoj videovrpci – 10,00 kuna
9. preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 kuna
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 3.
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Članak 4.
Tijelo javne vlasti naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Članak 5.
Tijelo javne vlasti izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj u članku 2. i 3. ovih Kriterija.

Članak 6.
Tijelo javne vlasti iz razloga ekonomičnosti može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Članak 7.
Ovi Kriteriji stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/08
Urbroj: 567-01/01-11-01
Zagreb, 25. ožujka 2011.

Ravnatelj
Franjo Lacko, dipl. iur. v. r.

Za sve objavljene informacije i fotografije na web stranicama Osnovne škole Dalj postoje pisane suglasnosti za njihovo objavljivanje sukladno Općoj direktivi o zaštiti osobnih podataka. Svako neovlašteno preuzimanje fotografija i sadržaja s ove web stranice nije dopušteno.


TražilicaKalendar
« Veljača 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Upisi u srednju školu


Časopisi


Korisni linkovi

Savjetodavne linije

preskoči na navigaciju